Isin Wis Odhak Manggon Neng Ati

0
65

Ngopi Rasa

SAMIN-NEWS.COM PADONANE wong-wong kampus kehidupan TPA sakiiki tambah mblegedheg merga sing dha karep padon tambah mberah, kelebu ahli perdemitan Yi Ayip. Malah wong siji iki mengko bar bedhug ngajak padonan ngrembug sing jengene SKTM sing ngaeng-ngaeng dienggo syarat ndaftar mblebu sekolah saka SMP neng SMA apa SMK.

Herene Yi Ayip, SKTM iku odhak kok singkatan Surat Keterangan Tidak Mampu namek Surat Keterangan Tidak Malu, merga mberah wong tuwa murid sing jan-jane wong mampu muk gara-gara ben anake isa ketampa neng sekolah sing favorit, ngantek ngremek-ngremek njaluk SKTM saka desa. Ngono iku nek manut nalare ndeke, ya merga salahe pemerintahe dhewe.
is
”Lha kok odhak iku piye?” ngono padonane karo cah mahasiswa sing jengene Usro Ujrus, merga nek manut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 sing nyangkut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kudu 20 persen calon murid saka keluarga odhak mampu kudu ditampa neng sekolah sing dikarepna. Karepe peraturan iku ya apik, ben sing isa sekolah neng sekolah favorit iku anake wong-wong sing sugeh blegedhu rasan.

Namek padonan ngono iku ndadekna cah mahasiswa Usro Ujrus, malah odhak isa nampa. Mergane, ndaftare hae nganggo cara ‘online, kok malah ijeh ditambah embel-embel nganggo SKTM, lha nek malah nganggo Kartu Indonesia Pintar (KIP) malah luweh apik ngono ben 20 persen sing ditampa neng sekolah kuwi anake wong sing odhak nduwe lan wis entuk jatah KIP.

”Bareng kok diembel-embeli SKTM, wong mentale bangsane dhewe iku wis odhak nduwe isin, ya sugeh mblegedhu lah ya lunga njaluk SKTM.” Tutuge padonane cah iku, ya terus mblarak-mblarak ngantek bantuan sosial (bansos) rupa beras kanggo wong miskin (raskin) sing mberahe sesai muk 10 kilogram, wong-wong sing sugeh-sugeh hae ya melok njaluk bagian.

Ndungu padonane cah mahasiswa iku, Yi Ayip neng njero atine ancen mbenerna masalah sing sak benere ngisin-isini kuwi. Namek, merga bangsane dhewe iki wis odhak nduwe isin, angger ana jatah saka pemerintah kabeh melok  njaluk, harene merga padha-padha kelebu SKTM sing dienggo embel-embel ben anake isa ditampa mlebu sekolah sing dipileh.

Genten Usro Ujrus takok, ”Lha nek nggono iku sakiki manggone isin bangsane dhewe neng ngendi Yi Ayip?” Dasar Yi Ayip yah-yahene wis kadung gregeten ndelok kahanan ngono kuwi, saurane ya angger mlothek, ”Kowe takok sak iki manggone isin bangsaem iku ya neng silit, Gus. Merga nek mbiyen isin iku ijeh didokok neng rai, sakiki wis dileh kabeh neng silite dhewe-dhewe.”

Dasar Usro Ujrus ancen cah nom doyan padon, Yi Ayip ya ijeh diuber meneh karo takokan ngene, ”Nek ngono isin iku wis ilang saka atine bangsane dhewe ya, Yi?” Yi Ayip entuke nyauri, malah tambah dijerok-jerokna, ”Nek isin iku ijeh gelem manggon neng atine bangsaem, lagek ape lah apa lah apa, nek dirasakna bar-barane kok ingin-isini, ya mesti hae odhak sida dilakoni aaa….aa, Gus.”

Cah mahasiswa iku merga hurung weroh karepe padonane Yi Ayip, apa jan-jane wis ngerti namek ape ngetes ngantek tutug ngendi cara mikire wong ahli perdemitan kuwi. ”Ngono iku jlentrehe piye leh, Yi. Kok bangsane dhewe sakiki nek isin kuwi menggone neng silit, aja ngarang aa…aah, Yi.”

Diuneni lan ditakoki ngono, Yi Ayip saurane koyok mandita, ”Nek wong iku atine ijeh kedokokan isin, ya sak obah-polahe pikirane odhak malah kepanjingan demit apa setan, Gus. Mergane metune karep iku saka ati, namek bareng tutug pikirane kok maleh dadi ngayawara iku padha karo pikirane wong mau keopanjingan demit karo setan.

Luweh jlentrehe, jan-jane wong-wong tuwa sing ndaftarna sekolah anake statuse ngono wong sugeh lan kecukupan. Namek bareng kok pemerintah aweh kesempatan aturan anake wong odhak nduwe dijatah 20 persen isa ditampa nganggo cara nduwe bukti Surat Keterangan Tidak Malu, wong-wong sugeh mau sing awite neng njero atine isin nek nganggo surat iku, terus mikire dadi malik kote.

Tutuge, pikiran sing ngono iku pdaha hae pikirane menungsa sing kepanjingan demit karo setan, terus wong-wong liyane dihalahna. Merga sing penting, anake isa ditampa neng sekolah sing dikarepna nganggo cara apa hae, lha ngono iku nek atine ijeh kedokokan isin mesti hae odhak bakal nganggo cara ngapusi.

Tiba kosok-balen, merga atine wis odhak kedokokan isin terus isin lan isin mau didhelik-dhelikna neng nggonne silit. ”Tah mangka silit iku dalan kanggo metune barang sing rusoh, ya ape dienggo ndelikna isin ya tetep mambu.”

Kudune kanggo kepentingane bocah, ben apa hae nek dirasakna kok odhak bener ya aja dilakoni merga mengko risikone sing nyangga iku anake dhewe. ”Contone, nek bocah iku ditampa mlebu sekolahe merga nganggo Surat Keterangan Tidak Malu, terus dasare bocah ancen pas-pasan apa odhak malah dadi kedungsal-dungsal?”

”Nek karo unen-unen, wani silit wedi rai iku karepe piye, Yi?” Saurane Yi Ayip, ngono iku nek mbok tepakna neng PPDB sakiki, isa hae ndadekna bocah neng sekolahan wani silit wedi rai merga ngrumangsani carane isa ditampa sekolahe, ya nganggo Surat Keterangan Tidak Malu mau, ngono iku ya saka jalaran sing dadi wong tuwane, wis odhak nduwe isin neng atine.

”Siiip….siip….Siiiaaa…aaap, Yi. Ijeh apa entek udutem, Yi?” ngono iku gayane cah mahasiswa Usro Ujrus, angger apa sing dipadokna pada lan cocok karo karepe ndeke.(Ki Samin)